Ảnh thầy cô cùng HS đi thăm và tháp hương anh Hùng liệt sĩ nghĩa trang A1


Ảnh thầy cô cùng HS đi thăm và tháp hương anh Hùng liệt sĩ nghĩa trang A1